สัมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอยากรู้อยากเห็นอยากดู ก็ต้องเลือกตามหัวข้อที่ต้องการจะดูจ๊ะ
บทนำ
วัตถุประสงค์ในการทำระบบ
1. เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น
2. สามารถจะปรับปรุงให้ข้อมูลมีความทันสมัยอยู่เสมอ
3. สามารถลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล
4. เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน และการให้บริการมากขึ้น
5. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเป็นจำนวนมาก ๆ
6. สามารถตวจสอบข้อมูลได้ทันทีเมื่อต้องการ
ศึกษาปัญหาระบบเดิม

สรุปองค์กรจากผู้บริหาร
ลักษณะของ ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นลักษณะกิจการเจ้าของคนเดียว ไม่มีหุ้นส่วนจากบุคคลอื่นเลย โดย ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตจะมีพนักงานที่อยู่หน้าร้าน 3 คน ซึ่งพนักงานที่อยู่หน้าร้านไม่ใช่เฝ้าเพียงแต่หน้าร้าน พนักงานยังสามารถทำงานอื่นอีก เช่น เช็คสต๊อกสินค้า ทำบัญชี หรือเวลามีลูกค้ามาซื้อของพนักงานก็ออก สลิป ให้แก่ลูกค้าด้วย

องค์กรถูกจัดตั้งเมื่อไร อย่างไร โดยใคร
ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต ตั้งเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2535 โดยมีคุณอโนทัย เรืองเดชเป็นผู้จัดการ

แรงจูงใจที่ได้ก่อตั้งบริษัท
แรงจูงใจที่ได้ก่อตั้งก็เพราะมีความตั้งใจว่าเมื่อเรียนจบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. 2532 อยากจะกลับมาทำงานที่บ้านเกิด และที่บ้านเกิดก็คือ จังหวัดลำปาง แต่ตอนเรียนจบมาก็ได้ทำงานที่กรุงเทพมหานครก่อน พอปี 2535 ได้มาเห็นอาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่บริเวณปัจจุบันนี้ ทำเลที่ปัจจุบันนี้ในสมัยก่อนเป็นทำเลที่เหมาะแก่การดำเนินงานมากที่สุดเพราะว่า ในปี พ.ศ. นั้น ในละแวกบริเวณนี้ยังไม่มี ร้านค้าประเภทใดตั้งอยู่เลย จึงได้ตัดสินใจเข้ามาซื้ออาคารพาณิชย์และได้เปิดหรือตั้งร้านค้าในรูปแบบมินิมาร์ท ซึ่งขณะนั้นร้านค้ารูปแบบมินิมาร์ท กำลังจะได้รับความนิยม เพราะส่วนมากธุรกิจค้าปลีกในสมัยนั้นยังอยู่ในรูปแบบ ของร้านค้าโซต่วยอยู่

Mile Stone แสดงความก้าวหน้าของบริษัท

Mile Stone ที่ทำให้แสดงความก้าวหน้าของบริษัท ตั้งแต่แรกเปิดกิจการ ยังไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเท่าไหร่นักเพราะ ผู้บริโภคยังยึดติดกับค่านิยมเก่าอยู่คือ ต้องการซื้อสินค้าโดยที่มีผู้ขายบริการ หรือทำการหยิบสินค้าให้ผู้บริโภคเอง แต่ตอนนี้รูปแบบของร้านมินิมาร์ทกำลังเข้ามาอย่างมาก จึงทำให้ผู้บริโภคต้องการเป็นอย่างมาก เพราะว่าเวลาจะซื้อของอะไรผู้บริโภคจะได้หยิบสินค้าได้เอง และสินค้าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างผู้บริโภคจะมีสิทธิ์ที่ได้ดูสินค้าก่อนจะจ่ายเงิน นี่เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้ร้านค้าประเภทมินิมาร์ทได้รับความนิยมมากในขณะนี้ จึงทำให้ผู้ดำเนินงานมีความก้าวหน้าในกิจการของตนเอง

การวางแผนระยะสั้น กลาง ยาว
ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตมีการวางแผนแบบระยะยาว เหตุผลที่วางแผนระยะยาวมีดังนี้
1. ต้องการขยายร้านให้อยู่ในรูปแบบการบริหารครบวงจร ในรูปแบบการบริหารครบวงจรหมายถึง ต้องการเปิดบริการทั้ง 24 ชั่วโมง
2. ต้องการที่จะขยายให้บริการในรูปแบบห้างสรรพสินค้า
3. ต้องการมีแผนกต่าง ๆ ให้มากกว่านี้เพราะว่าจะอำนวยความสะดวดแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่
4. ต้องการขยายสาขาให้มีมากกว่านี้

งบประมาณที่ผ่านมา และปัจจุบัน
งบประมาณที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีทุนหมุนเวียนไม่นับรวมตัวอาคาร หรืออสังหาริมทรัพย์ ทุนที่ใช้ในการหมุนเวียนประมาณ 1 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน งบดุล


ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต
งบกำไรขาดทุน(แบบรายงาน)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

รายได้ :
	ขายสินค้า							20,000.-
ค่าใช้จ่าย :
	เงินเดือน						12,000.-
	ค่าไฟฟ้า						 1,000.-	
	ค่าภาษีเงินได้				          300.-
	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด					 2,000.-
	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร				 1,000.-		16,300.-
กำไรสุทธิ								 3,700.-


ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต
งบดุล(แบบรายงาน)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2542


สินทรัพย์


เงินสด 200,000.-
วัสดุสำนักงาน 10,000.-
รวมสินทรัพย์ 210,000.-
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน : เจ้าหนี้ 50,000.- เงินกู้ยืมระยะยาว 10,000.- ส่วนของเจ้าของ ทุน-ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต 141,300.- หุ้นสามัญ 5,000.- กำไรสะสม 3,700.- 8,700.- รวมส่วนหนี้สินและผู้ถือหุ้น 210,000.-


ผลกระทบของสังคม การเมือง
ผลกระทบของสังคม คือ ได้มีบริษัทใหญ่ ๆ เข้ามามีบทบาทในการค้าใน จังหวัดลำปางมากขึ้น โดยเฉพาะ Big C Supper Center ทำให้ร้านค้าปลีกในรูปแบบมินิมาร์ทไม่สามารถที่จะต่อสู้ในด้านราคาสินค้าได้จึงทำให้เกิดผลการทบต่อสังคม

การได้มา หรือการสรรหาซึ่งบุคลากร
ทางร้านจะรับบุคลากรโดยดูจาก
1. จะดูวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6 - ม.3
2. ดูนิสัยซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
โดยส่วนมาจะรับพนักงานมาจาก อำเภอสบปราบ ซึ่งเป็นลูกศิษย์เก่า โรงเรียนของพี่สาว

การขึ้นเงินเดือน การให้ผลตอบแทน
การขึ้นเงินเดือน เราจะขึ้นให้ตามแต่โอกาสและความสามารถในการทำงาน
ผลตอบแทน เราจะจ่ายค่ารักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยของพนักงานทุกคนที่ทำงานกับเราและเราจะรักษาพนักงานหรือดูแลพนักงานจนกว่าพนักงานจะหายจากการเจ็บป่วยในครั้งนั้น
ทุกเทศกาลตรุษจีนจะมีโบนัสให้แก่พนักงานทุกคน

การลาพักร้อน
การลาพัก แล้วแต่โอกาสที่พนักงานจะขอ

ผลต่อการขาด ลา สาย ของพนักงาน

ผลต่อการขาด ลา สาย ไม่มีผลเพราะว่าพนักงานได้อยู่กินเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัว จึงทำให้กรณีนี้ไม่มีผลต่อพนักงานแต่อย่างไรเลย

เทคโนโลยีในปัจจุบัน
ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่เกิดขึ้นมา และพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีนั้นช่วยในการบริหารงานแต่ละอย่างแต่ทาง ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต นี้มีแค่เครื่องคำนวณพร้อมออกใน สลิป ให้แก่ลูกค้าเท่าแต่เครื่องคำนวณที่ใช้นี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะเก่า และล่าช้าในการทำงานและอาจจะมีข้อผิดพลาดในการคำนวณแต่ละครั้ง ถ้าต้องการตรวจสอบสินค้าที่ขายไปก็จะทำให้ล่าช้าต่อการทำงาน

เทคโนโลยีที่สนใจ หรือจะนำมาใช้

ตอนนี้ที่สนใจมากที่สุดสำหรับเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้ก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์มาจัดตั้งในการทำงานในร้าน และยังอยากจะได้เครื่อง scan เพื่อที่จะนำมาใช้งานในการตรวจดูรหัสสินค้าและดูราคาเพื่อความแม่นยำในสินค้าแต่ละประเภทด้วยเหตุนี้เองเราก็สามารถมีการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนำมาใช้เหมือนกันก็คือเครื่อง printer เพราะเครื่อง printer สามารถที่จะออกบิลให้แก่ลูกค้าเพื่อความรวดเร็วแก่ลูกค้า และทำให้เราได้ทราบว่าสินค้าที่ขายไปมีอะไรบ้างหกลบร้าง สินค้าที่อยู่ในสต๊อกว่ามีอะไรที่ขาดเหลือบ้าง นี่เป็นสาเหตุที่อยากนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้มากที่สุด ก็เพื่อจะทำให้งานที่ทำสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องมากที่สุด ไม่จำเป็นต้องให้พนักงานในร้านมานับสินค้าแต่ละประเภทว่าขาดเหลือเท่าไหร่ ทำให้พนักงานมีเวลาในการทำงานที่รอบคอบ

ปัญหาขององค์กร
1. พนักงานทำงานช้า เพราะขาดเครื่องมือที่ทันสมัย
2. ทำให้เกิดการผิดพลาดในการทอนเงิน เพราะว่าในการทอนเงินแต่ละครั้งจำเป็นต้องมานั่งกดเครื่องคำนวณทำให้เสียเวลาและเกิดความล่าช้า
3. อาจทำให้ลูกค้าไม่ประทับใจในการบริการ เพราะว่าการทำงานของพนักงานช้า
4. อาจมีปัญหาเรื่องสต๊อกสินค้า เพราะไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนของสินค้า
5. ทำให้ผู้บริหารต้องมาตรวจเช็คสินค้าทุกครั้งว่าสินค้าราคาเท่าไหร่

ลักษณะธุรกิจ
ร้านศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นร้านที่มีลักษณะแบบครอบครัวเพราะคนที่ทำงานในร้านเปรียบเสมือนบุคคลภายในครอบครัวทุกคน

แนวคิดของบริษัททางด้านตลาด
แนวคิดของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต มีความคิดทางการตลาดโดยแยกเป็นดังนี้
1. แนวคิดทางการตลาดเน้นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ยึดหลักของผู้บริโภคพึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ของดีราคาต้องแพง เพราะของแพงคุณภาพจึงดีกว่าคู่แข่ง ซึ่งศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเน้นตรงที่ว่าจะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีมาจำหน่าย เพื่อที่จะได้ให้ผู้บริโภคได้พึ่งพอใจในสินค้า ถ้าสินค้าไม่มีคุณภาพและราคาแพงจะทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่พึงพอใจ หรือไม่มาใช้บริการทาง ศรีซุปเปอร์มาร์เก็ต อีก
2. แนวคิดทางการตลาดเน้นการขาย โดยศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตจะใช้วิธีการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคโดยการฝึกอบรมเทคนิคการขายให้แก่พนักงานขาย โดยการเผยแพร่ข่าวสารและจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายโดยผ่านสื่อกลางต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งใช้ทั้งวิธีการขายทางตรงและทางอ้อม กระตุ้นให้เกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และซื้อเป็นประจำตลอดไป ซึ่งสินค้าที่พูดไปนี้ใน ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นสินค้า ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นส่วนมาก
3. แนวคิดทางการตลาดโดยเน้นการตลาด โดยศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตยึดหลักที่ว่า ผู้ซื้อสินค้าส่วนมากมีความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม การดำเนินงานของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตจึงหันมา ทำการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต และเน้นความพึงพอใจเพื่อสร้างผลทำให้เกิดกำไรขึ้นมา แนวคิดทางการตลาดนี้จะนิยมใช้กับสินค้าประเภท แชมพูสระผม ผงซักฟอก เป็นต้น

แนวคิดต่อระบบ QC
ทางศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแนวคิดต่อระบบ QC ว่าระบบ QC เป็นระบบที่ช่วยเหลือให้พนักงานทำการเลือกปัญหาของคนภายในศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต แล้วสามารถนำมาวิเคราะห์ แล้วหาวิธีการแก้ปัญหาภายในได้ โดยระบบ QC เป็นการเน้นความรับผิดชอบทุกคนในองค์กร ซึ่งทำหน้าที่ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและทำให้องค์กรมีคุณภาพ แล้วยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างขัวญและสร้างกำลังใจ และที่สำคัญทำให้พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการทำงานอีกด้วย

คิดอย่างไรต่อ ISO9000 หรือ ISO14000
ทางศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตมีความคิดว่าในสินค้าแต่ละประเภทจำเป็นต้องมีการกำหนดกลุ่มขนาดและคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อ - ขาย การกำหนดราคาและการส่งมอบ ตามที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการได้ทันที รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนทำให้การตรวจสอบสินค้าแต่ละประเภทได้ง่ายขึ้นเพราะสินค้าแต่ละประเภทจะมีเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าอุสาหกรรม ISO9000 หรือ ISO14000 อยู่บนสินค้าแต่ละประเภท

แนวความคิดต่อระบบ QA
ทางศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแนวคิดเกี่ยวกับระบบ QA ที่ว่าระบบทางบริษัทสามารถที่จะรับประกันสินค้าให้กับลูกค้าว่าสินค้าที่นำมาขายให้แก่ลูกค้า เป็นสินค้าที่เป็นของจริง และเป็นของที่ไม่หมดอายุ ถ้าเป็นของที่เสียและหมดอายุ ลูกค้าสามารถนำของนั้นมาเปลี่ยนได้

4P ของการตลาด
ซึ่ง 4P ประกอบไปด้วย
1. PRODUCT
2. PRICE
3. PLACE OR DISTRIBUTION
4. PROMOTION
ซึ่ง 4P ทางการตลาดเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ โดยศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต นำมาใช้กับทางร้านโดยแยกรายละเอียดดังนี้
PROCUCT มีองค์ประกอบของที่สำคัญและเกี่ยวกับศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต และศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตจำเป็นต้องเน้นสินค้าทุกอย่างโดยพิจารณาสินค้าดังนี้
1. ตัวผลิตภัณฑ์แก่นแท้ ก็คือ ตัวผลิตภัณฑ์ที่นำมาขายนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ คุณค่า และมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานในการตอบสนองความต้องการโดยตรง ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวนี้จะได้แก่ อาหารทำให้อิ่ม เป็นต้น
2. ส่วนควบของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เพิ่มเติมมากับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าอื่น ๆ เช่น การรับประกันสินค้าว่าดีหรือไม่ดี
3. ส่วนที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนที่มีคุณประโยชน์และมีคุณค่าที่แอบแฝงอื่น ๆ ที่ตลาดเป้าหมายคาดหวังว่าจะได้รับจากผลิตภัณฑ์แก่นแท้และผลิตภัณฑ์ส่วนควบ เช่น อาหารให้คุณค่าหลัก เพื่อตอบสนองขั้นพื้นฐานคือ ทำให้อิ่ม
4. ส่วนที่ต้องการบ่งชี้ความแตกต่าง คือเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เช่นสินค้าในศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตต้องมีการบรรจุหีบห่อ มีตราสินค้าและฉลากสินค้าทุกอย่าง ส่วนนี้นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมาย ที่มาใช้บริการหรือใช้ผลิตภัณฑ์
5. ความเป็นศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ส่วนนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับการต่อเนื่องจากการใช้องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ไปสู่อนาคตทำให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมด
สินค้าในศรีซุมเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคคนสุดท้าย ซื้อไปสำหรับบริโภคเองหรือใช้ในครอบครัว ไม่ได้นำไปจำหน่ายต่อ แต่ถ้าใช้หลักในการพิจารณาจากแรงจูงใจในการซื้อแล้วอาจแตกต่างกันและการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดจะแตกต่างกันดังนี้ สินค้าที่สะดวกซื้อ ในศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเคยใช้อยู่เสมอ เป็นประจำ มีราคาต่ำ ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามในการค้นหา หรือเสาะแสวงหาซื้อ จะคำนึงถึงความสะดวก ความรวดเร็วเป็นสำคัญ
PRICE เป็นราคาของสินค้าที่กำหนดราคาของสินค้าในรูปของมูลค่าผลิตภัณฑ์ออกเงินตรา เพื่อใช้เป็นสิ่งจูงใจในการตัดสินใจซื้อ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเป็นผลตอบแทนจากการดำเงินงาน ซึ่งศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต จะกำหนดราคาสินค้าในแต่ละชนิดเหมาะสมกับคุณภาพและของบางอย่างเหมาะสมกับการใช้งานด้วย เหตุที่กำหนดราคาในตัวสินค้าในราคาที่เหมาะสมทำให้ผู้ซื้อมีแรงจูงใจที่อยากจะซื้อสินค้าทางร้านของเราด้วยเหตุนี้เอง ราคาจึงเป็นตัวกำหนดอย่างหนึ่งที่จะนำมาเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
PLACE ในการสร้าง ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตขึ้นมาก็เพื่อเป็นการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอำนวยความสะดวกด้านเวลาแก่ลูกค้าที่อยู่บริเวณแถวนี้ และสถานที่ก็เป็นสถานที่ ที่เหมาะแก่ลูกค้าที่ผ่านไปมาในละแวกนี้ทำให้มีลูกค้ามีปริมาณมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นสถานที่เหมาะแก่ลูกค้าเพราะว่ามีทำเล ในการจัดตั้งร้านได้ดีและมีความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
PROMOTION ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตจะมีการจัดกิจกรรมการติดสื่อสาร เพื่อที่จะได้เผยแพร่ข่าวสารทั้งหมายให้แก่ลูกค้าได้รับข่าวสาร พอลูกค้าทราบข่าวสารจะช่วยกระตุ้นหรือจจูงใจให้เกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อ
************************************กลับไปข้างบน

ศึกษาปัญหาระบบเดิม

1. การศึกษาปัญหา
1.1 สรุปลักษณะองค์กรจากผู้บริหาร
ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต มีลักษณะองค์กรแบบขนาดเล็กที่ดำเนินกิจการเพียงคนเดียว หรือคำศัพท์ทางภาษาอังกฤษจะเรียกว่า SOLE PROPRIETOSHIP บางครั้งถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติ และมีการจ้างพนักงานเพียง 3 คนมาไว้เพื่อช่วยเหลืองานทางด้านแรงงาน และคนพนักงานที่จ้างมาทำงานด้วยนั้น มีการอยู่กินกับทางศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตเลย เพราะพนักงานที่จ้างมาเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเลย เหตุที่นำพนักงานที่จ้างมาอยู่กินด้วยก็เพราะว่าพนักงานที่จ้างนั้นเป็นลูกศิษย์เก่าที่พี่สาวของเจ้าของกิจการสอนอยู่ ซึ่งพนักงานเหล่านี้มีความซื่อสัตย์ และรู้จักหน้าที่การทำงานได้ดี ส่วนการทำบัญชี หรือการจัดซื้อสินค้า และงานที่เกี่ยวกับการเงินเจ้าของกิจการจะดำเนินการหรือบริหารงานเอง และเราสามารถมองเห็นร้านศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ชัดคือเป็นร้านตั้งขึ้นตามตึกแถวเพียงห้องเดียว เหตุผลที่ผู้บริหารงานของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตบริหารงานคนเดียวก็เพราะว่า
1. การจัดตั้งกิจการแบบเจ้าของคนเดียวเป็นการจัดตั้งที่ทำได้ง่าย และอีกอย่างหนึ่งเจ้าของร้านของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตมีความรู้บ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับการค้าขาย และการลงทุนในครั้งแรกสุดก็ใช้การลงทุนเพียงเล็กน้อยไม่เหมือนกับร้านใหญ่ ๆ
2. เพราะเป็นร้านที่มีการค้าที่อิสระ ไม่จำเป็นต้องเลือกหาทำเลที่ตั้งเหมือนร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนมาก เพียงแต่มีคนที่อยู่ในละแวกนั้น ก็ตั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้ได้แล้ว และที่สำคัญที่มีลักษณะเพียงเจ้าของคนเดียวก็เพราะว่าเจ้าของร้านอยากจะอยู่กับครอบครัวของตนเองตลอดวัน
3. เพราะมีอิสระในการทำงาน สามารถตัดสินใจในการบริหารร้านได้อย่างรวดเร็ว
4. กำไรที่ได้เป็นของเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว
5. สามารถรักษาความลับของร้านได้ดีโดยไม่ต้องให้ใครทราบก็ได้

1.2 แนะนำของปัญหาโดยทั่วไป (PROBLEM SPACIFICATION)
1.2.1 กำหนดหัวเรื่องของปัญหา (SUBJECT)
1. ปัญหาเรื่องบัญชี การเงินของผู้บริหาร
2. ปัญหาการเช็คสต๊อกสินค้า
3. ปัญหาการทำงานล่าช้าในการออกสลิปเงิน
4. ปัญหาในการกำหนดหน้าที่ของพนักงานแต่และคน
5. ปัญหาความถูกต้องและความแน่นอนของข้อมูล
6. ปัญหาการเก็บเอกสาร

1.2.2 กำหนดขอบเขตของปัญหา (SCOPE)
1. ปัญหาเรื่องการบัญชี การเงินของผู้บริหาร ในการดำเนินกิจการคนเดียวนั้นจำเป็นต้องมีการทำบัญชีต่าง ๆ คนเดียวเพราะว่าความลับของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้ต้องมีผู้บริหารรู้คนเดียว จึงทำให้ไม่มีใครมาตรวจทานบัญชีต่าง ๆ ให้ จึงทำให้มีข้อมูลผิดพลาดเป็นบางครั้ง และเรื่องการเงินอาจจะมีการผิดพลาดมากที่สุด เพราะในการออก สลิปราคาให้แก่ลูกค้าเจ้าของกิจการจะเป็นคนออก แต่เพียงผู้เดียว และการทำงานด้วยการใช้มือประมวลผลในการทำงานทำให้ผิดพลาดได้ และอีกอย่างหนึ่งสินค้าแต่ละประเภทเราไม่ได้มีรหัสให้เหมือนกับการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ ดังนี้การประมวลผลข้อมูลด้วยมือจึงทำให้มีการผิดพลาดและก็เป็นปัญหาที่สำคัญด้วย
2. ปัญหาเรื่องการเช็คสต๊อก การเช็คสต๊อกสินค้าทางร้านจะให้พนักงานเช็คสินค้าและการเช็คสินค้าในแต่ละครั้งนั้นก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย เพราะการเช็คสต๊อกโดยการประมวลผลด้วยมือ เราจำเป็นต้องทราบรหัสสินค้าทุกครั้งหรือบางครั้งเราต้องมีการแยกสินค้าแต่ละประเภทออกไปด้วยว่าสินค้าชนิดนั้นเหลือกเท่าไหร่แต่ในการเช็คสต๊อกครั้งนี้ทางร้านไม่ได้แยกสินค้าในแต่ละประเภท ทางร้านได้นำเอาสินค้าแต่ละอย่างรวมกัน แล้วมาเช็คสินค้าทีละอย่างในการเช็คอย่างนี้ทำให้เกิดการผิดพลาดและมีความล่าช้า และถ้าใช้วิธีแบบนี้จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องสินค้าขาดตลาดหรือไม่อย่างนั้นจะทำให้สินค้าที่คงเหลือในสต๊อกหมดอายุด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัญหาอย่างหนึ่งสำหรับการเช็คสต๊อกสินค้าด้วยการประมาลผลด้วยมือ
3. ปัญหาการทำงานล่าช้าในการออกสลิปเงิน ในการเกิดปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับตัวของผู้บริหารเพราะว่ากิจการเจ้าของคนเดียวนี้จะมีการเฉพาะผู้บริหารคนเดียวเท่านั้นที่ออกสลิปได้ ถ้ากรณีที่มีลูกค้าหมายคนมาซื้อของในศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วมีการจ่ายเงินพร้อมกันจะทำให้มีปัญหาเรื่องการล่าช้าเกิดขึ้น และการประมวลผลด้วยมือนี้จะทำให้มีปัญหาในการออกสลิปล่าช้าเพราะไม่ทราบรหัสสินค้าและราคาสินค้าแต่ละรายการทั้งหมด ในเรื่องราคาสินค้าผู้บริหารจึงจะไม่ทราบสินค้าทุกชิ้นหรอกเพราะว่าสินค้าในร้านมีตั้งมากมาย ด้วยเหตุนี้จึงมีปัญหาความล่าช้าเกิดขึ้น
4. ปัญหาในการกำหนดหน้าที่ของพนักงานแต่และคน เรื่องการกำหนดหน้าที่พนักงาน ในศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตจำเป็นต้องมีการกำหนดหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน แต่ในตอนนี้ทางศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่มีการกำหนดให้แก่พนักงานจึงเป็นปัญหาที่ใหญ่เพราะพนักงานบางคนจะไม่ทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ มัวแต่เลือกทำงานที่ตนเองชอบ ด้วยเหตุนี้จึงต้องกำหนดหน้าที่และตำแหน่งให้พนักงาน
5. ปัญหาความถูกต้องและความแน่นอนของข้อมูล ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดเพราะว่ากิจการเจ้าของคนเดียวมีผู้บริหารทำงานต่าง ๆ ที่สำคัญของทางร้านเองและเจ้าของกิจการก็ทำงานด้วยการทำงานประมวลผลด้วยมือ จึงจำเป็นต้องใช้ความถูกต้องและความแม่นยำสูง
6. ปัญหาการเก็บเอกสาร ปัญหาเรื่องการเก็บเอกสารเราต้องใช้ความจำสูงและมีจำนวนตู้เพื่อเก็บเอกสาร การเก็บเอกสารต้องเก็บไว้ที่ลับด้วยถ้าเก็บไว้ข้างนอกจะทำให้พนักงานหรือบุคคลอื่นมาขโมยข้อมูลด้วย และที่สำคัญจะมีปัญหาในการค้นหาเอกสารด้วยในการค้นหาต้องใช้เวลานาน
1.2.3 กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา (OBJECTIVE)
การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้ในการศึกษาในการศึกษาการแก้ปัญหามีดังนี
1. เพื่อความถูกต้องของบัญชีและการเงิน
2. เพื่อทำให้ทราบสินค้าแต่ละชนิดและแต่ละประเภทว่าสินค้าคงเหลือเท่าไหร่ในร้านค้า
3. เพื่อความรวดเร็วในการออกใบสลิปให้แก่ลูกค้า
4. เพื่อให้พนักงานรู้หน้าที่ของตนเองและทำให้พนักงานทำงานในด้านที่ตนเองเชี่ยวชาญ
5. เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร

1.3 แสดงส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาและส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (RELATION OF PROBLEM AND DATA)
1. การทำงานช้า ส่วนที่เกี่ยวข้องคือ มีผู้บริหารทำงานคนเดียวไม่จ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วย
2. ความถูกต้องของข้อมูล มีปัญหาเกี่ยวกับเกิดขึ้นและควรมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องบ้าง บุคคลอื่นเช่น อาจมีคนมาเช็คหรือตรวจสอบข้อมูลอีกที
3. พนักงานทำงานทุกอย่างโดยไม่แบ่งงานกันทำ มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการขัดแย้งภายในของพนักงานเกิดขึ้น
4. สินค้าบางอย่างราคาไม่ตรงกับรหัสของสินค้า
5. การค้นหาเอกสารสำคัญช้า และบางครั้งทำให้ค้นหาข้อมูลได้ยาก

1.4 อธิบายหลักการและเหตุผลในการแก้ปัญหา (GUIDING OF BASIC SOLUTION)
1. การบัญชีและการเงินผิดพลาด มีวิธีการแก้ไขโดยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้โดยในระบบคอมพิวเตอร์นั้นควรจะมีโปรแกรมที่เกี่ยวกับบัญชีหรือการเงินเพื่อที่จะใช้ในการกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และข้อมูลที่กรอกลงไปนั้นสามารถนำมาเช็คความถูกต้องได้ด้วย
2. การสต๊อกควรในเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ เพื่อที่จะนำโปรแกรมเกี่ยวกับสต๊อกมาใช้เพื่อใช้เช็คสินค้าได้ทุกประเภทและโปรแกรมเกี่ยวกับสต๊อกสามารถที่จะเช็คสินค้าว่าเหลือเท่าไร อีกอย่างหนึ่งจะทำให้ระบบการเช็คสต๊อกสินค้ามีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
3. การออกสลิปให้ลูกค้า ควรนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เหมือนกันเพราะว่าการออกสลิปในระบบคอมพิวเตอร์สามารถดูแค่รหัสสินค้าแค่เท่านั้นก็จะรู้ราคาสินค้าชิ้นนั้นออกมาด้วยเพื่อเป็นความสะดวกและรวดเร็วแก่ลูกค้าด้วย
4. ปัญหาหน้าที่ของพนักงาน ควรให้ผู้บริการทำการทดสอบความรู้ของพนักงานแต่ละคน ถ้าทดสอบแล้วสามารถรู้ว่าพนักงานคนนั้นมีความเชี่ยวชาญทางด้านไหน ก็ทำงานด้านนั้น เหตุที่ทำเช่นนี้ ก็เพื่อให้พนักงานแต่ละคนทำงานในสิ่งที่ตนเองถนัดที่สุด
5. ปัญหาในการเก็บเอกสาร ควรนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการค้นหาเอกสาร และทำให้การเก็บเอกสารไม่ต้องใช้เนื้อที่มากเพราะข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสารทุกอย่างอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว
**********************************กลับข้างบน
ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้

2. การศึกษาถึงความเหมาะสม และความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบ (Feasibility study)
2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) หาสภาพความเป็นจริง
ก่อนจะมีการเริ่มสัมภาษณ์ ดิฉันได้โทษนัดกับผู้จัดการของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งผู้จัดการของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต มีชื่อว่า คุณอโนทัย เรืองเดช และมีชื่อเล่นคือ "พี่กุ้ง" จากการโทรศัพท์นัดแล้วดิฉัน จึงไปวัน เวลา ที่นัดไว้ ในขณะที่ไปถึงร้านดิฉันจึงขอพบพี่กุ้ง ต่อจากการพบพี่กุ้งแล้ว ดิฉันจึงเริ่มสัมภาษณ์ดังนี้
รจนา : สวัสดีค่ะพี่กุ้งวันนี้ ดิฉันจะมาสัมภาษณ์พี่กุ้งเรื่องการจะเอาระบบคอมพิวเตอร์มา ช่วยในการทำงานในศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต พี่กุ้งคงจะมีเวลาว่างให้ดิฉันสัก 1 ชั่วโมงนะค่ะ
พี่กุ้ง : ค่ะพี่มีเวลาว่างพอที่จะให้การสัมภาษณ์ที่น้องอยากรู้ค่ะ
รจนา : ก่อนอื่นดิฉันขอให้พี่กุ้งทำควมเข้าในก่อนว่าการขอข้อมูลในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาหาสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
พี่กุ้ง : ถ้าข้อมูลที่จะถามนั้นจะเกี่ยวข้องกับภาษีสรรพกรหรือเปล่าค่ะ
รจนา : ข้อมูลที่ถามทุกเรื่องไม่เกี่ยวกับภาษีสรรพกรแต่อย่างไรเลย เพราะข้อมูลที่ถามไปนั้นจะเป็นผลดีต่อพี่กุ้ง เพราะข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมกับสภาพการทำงานจริง ๆ
พี่กุ้ง : อย่างนั้นพี่ก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าพูดสามารถตอบได้พี่ยินดีจะตอบคำถามของน้องทุกเรื่อง
รจนา : พี่ไม่เคยคิดนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานในศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้างหรือค่ะ
พี่กุ้ง : ไม่เป็นไรเพราะทางเราไม่มีปัญหาอะไรมากมายทางเราสามารถใช้การประมวลผลด้วยมือในการทำงาน
รจนา : แล้วพี่ไม่คิดว่าจะทำงานให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเลยหรือค่ะ
พี่กุ้ง : พี่ก็ไม่ต้องการเอกสารอะไรอย่างรวดเร็วเลย เพราะพี่สามารถทำขึ้นมาเมื่อไรก็ได้เพราะว่าถ้าพี่ต้องการเอกสารพี่ก็ต้องทำคนเดียว เพราะในศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแต่พี่ที่ทำงานเช่นนี้
รจนา : ต่อไปดิฉันขอถามพี่ตรง ๆ เลยนะค่ะ ว่าการทำงานในศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตนั้นมีปัญหาอะไรบ้างค่ะ
พี่กุ้ง : การทำงานมันต้องมีปัญหาบ้างค่ะ ถ้าการทำงานไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็เหมือนว่าการทำงานนั้นก็ไม่มีประสบการณ์อะไรมากเลย
รจนา : แล้วปัญหามีปัญหาอะไรบ้างค่ะ
พี่กุ้ง : ปัญหาก็คงจะเป็นปัญหาในการออกใบ สลิปให้แก่ลูกค้าช้าเกินไป
รจนา : พี่คิดว่าการทำงานของพี่มีปัญหาแค่ เรื่องเดียวเท่านั้นหรือค่ะ
พี่กุ้ง : อ้อถ้าพูดจริง ๆ คงจะมีปัญหาการทำงานที่มากกว่านั้นอีกค่ะ
รจนา : ทีแรกทางเราได้แนะนำให้พี่นำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานของพี่ แต่พี่ก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมาก
พี่กุ้ง : พี่ไม่นึกว่าจะมีปัญหามากอย่างนี้
รจนา : แล้วปัญหาที่สำคัญของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นปัญหาอะไรหรือค่ะ
พี่กุ้ง : ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับบัญชี และการเงิน เพราะว่าปัญหาเรื่องบัญชี และการเงิน บางครั้งอาจผิดพลาดในด้านค่าใช้จ่าย หรือไม่ก็ผิดพลาดเกี่ยวกับรายได้ คือการลงบัญชีรายได้ของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตอาจผิดพลาด ถ้ากรณีมีจำนวนมาก ถ้าใช้เวลาตรวจสอบก็อาจจะทำให้เกิดความล่าช้า
รจนา : ถ้าทางดิฉันมีการวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลทั้งหมดใหม่ โดยมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานของพี่ พี่จะว่าไงบ้างค่ะ
พี่กุ้ง : พี่ก็คงไม่ปฏิเสธแล้วหล่ะถ้าจะนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพราะคงจะได้ลดแรงงานของพี่ลงไปบ้าง และข้อมูลที่มีปัญหาก็คงไม่เกิดขึ้นอีก
รจนา : ถ้ามีการขอข้อมูลบางส่วนของทางร้านพี่คงจะให้ความร่วมมืออย่างดีนะค่ะเพราะข้อมูลที่พี่จะให้นั้นมันคือผลประโยชน์ของพี่ทั้งนั้น
พี่กุ้ง : พี่คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าอย่างไรพี่ยินดีให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้เสมอ
รจนา : ถ้าอย่างนั้นพี่เป็นคนดีมาก แล้วถ้ามีโอกาสดิฉันจะมาขอข้อมูลของพี่โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
พี่กุ้ง : พี่ยินดีเสมอค่ะ และจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด
รจนา : ข้อมูลที่พี่ให้มานั้นมีประโยชน์มากที่สุดเลย แล้วดิฉันจะนำไปพิจารณา และศึกษาหาวิธีที่ดีที่สุด แล้วจะสรุปให้พี่ทราบอีกครั้งนะค่ะ แล้วถ้ามีโอกาสดิฉันจะมาขอข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
พี่กุ้ง : ได้ค่ะ
รจนา : อย่างนั้นดิฉันขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะค่ะที่พี่กุ้งมีเวลาให้ข้อมูลดิฉัน

2.2 ศึกษาจากข้อมูล และรายงานเอกสาร ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
- การเงินเกิดขึ้นได้จากการขายสินค้าซึ่งขายสินค้าเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้ม Sell ซึ่งการขายสินค้าจะมีใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า
- รายจ่ายก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินซึ่งรายจ่ายจะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแฟ้มค่าใช้จ่าย
- มีพนักงานตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต
- มีการสรุปบัญชีแต่ละอย่างไว้
- รับเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
- นำเอกสารทุกอย่างเขียนอย่างละเอียด
,em> ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า
- มีการเช็คสินค้าว่าเหลือเท่าไร แล้วเก็บไว้ในแฟ้ม Stock ถ้าสินค้าเหลือน้อยก็จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าขึ้น
- หลังจากนั้นแนบใบสั่งซื้อสินค้าไปยังบริษัทที่ต้องการจะซื้อของ
ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกสินค้า
- บริษัทสั่งซื้อสินค้ามาแล้วรับสินค้าในขณะที่จะรับสินค้าไปเก็บไว้ในสต๊อกสินค้าต้องมีการตรวจสอบสินค้าเกิดขึ้น
- ในการตรวจสอบสินค้าจะมีการดูว่าสินค้ามีการชำรุดมากน้อยแค่ไหน

2.3 ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ (Process study)

ต่อไปคือระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขายโดยจะแยกออกเป็นแต่ละระบบโดยระบบต่าง ๆ จะมีขั้นตอนการการงาน
	กระบวนการ			ขั้นตอนการทำงาน

การสั่งซื้อ การสั่งซื้อทางใบสั่งซื้อ - เขียนสินค้าที่จะสั่งซื้อลงในใบสั่งซื้อ - จากนั้นบันทึกรหัสสินค้า จำนวนสินค้าลงในใบสั่งซื้อ - ระบุเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง - ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าหรือเปล่า ถ้าผิดพลาด ทำการแก้ไขใหม่ - ส่งใบสั่งซื้อไปยังบริษัทที่เราซื้อสินค้า
ระบบขายสินค้า การขายสินค้าตามราคาปกติ - ลูกค้าเดินเข้าร้าน - ลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการจะซื้อ - พอลูกค้าได้สินค้าแล้ว ลูกค้าจะจ่ายเงิน - ทางศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตออกใบเสร็จให้ลูกค้า - ลูกค้าจ่ายเงิน - ทางศรีชุมฯ รับเงินจากลูกค้า แล้วทอนเงินให้แก่ลูกค้า
การรับสินค้า - รับสินค้าจากบริษัทที่สั่งซื้อสินค้า - ตรวจสอบจำนวนสินค้าที่จะได้สั่งซื้อไป - เช็คสินค้าที่รับมาว่าดีหรือไม่ดี ในการเช็คจะเช็คทั้งหมดถ้าสินค้าส่วนมากมีปัญหา ถ้าสินค้าส่วนน้อยไม่มีปัญหาอะไรจะทำการตรวจเช็คเป็นบางส่วน - ในกรณีสินค้าทางบริษัทที่สั่งซื้อมีไม่ครบเราจะเก็บข้อมูลสินค้าที่ยังไม่ได้รับไว้ในในไฟล์สินค้าค้างรับ - ถ้าไม่ต้องการสินค้าที่ไม่ครบเราสามารถทำการยกเลิกสินค้าที่ยังไม่ได้รับได้ - ทำรายงานการรับสินค้า
การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า - ตรวจสอบข้อมูลว่ามีข้อมูลที่ไม่ต้องการหรือไม่ - การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าจะมี รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ และเราต้องการจะยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าชนิดใดก็เขียนรหัสสินค้าที่ต้องการยกเลิก - การยกเลิกการสั่งซื้อถ้าสินค้าไม่ส่งตามเวลาที่กำหนดเราสามารถยกเลิกสินค้าได้ทั้งหมด - ถ้าในกรณีสินค้าบางอย่างมีการหมดอายุเราสามารถทำการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นบางส่วนได้ - ทำใบยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าว่าเราต้องการยกเลิกสินค้าอะไรไหนบ้าง - ส่งใบยกเลิกสินค้าไปให้บริษัทนั้น
การทำงานในการออกใบเสร็จ - ถ้าขายสินค้าให้พนักงานแล้วเราต้องออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้า - กรอกรหัสสินค้า และราคาสินค้า ถ้าสินค้ามีส่วนลด ให้คิดภาษี - คิดราคาสุทธิ - ออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้า - ถ้าใบเสร็จมีการผิดพลาดทำการยกเลิกใบเสร็จใบนั้น แล้วออกใบเสร็จให้ให้แก่ลูกค้า
ระบบรายได้ - รายได้มาจากการขายของให้ลูกค้า - มีการรวมยอดรายได้แต่ละวัน - สิ้นเดือนสรุปรายได้ทั้งหมด - ออกรายการรายได้
ค่าใช้จ่าย - มีการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ - เก็บใบเสร็จจากการที่เราจ่ายเงินไป - ลงบันทึกว่าแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง - สิ้นเดือนมาทำรายการสรุปค่าใช้จ่าย - ทำใบรายการเกี่ยวกับรายจ่ายทั้งหมด
เจ้าหนี้ - จะมีการบันทึกว่าเราสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทไหน - มีเงื่อนไขในการชำระเงินเป็นอย่างไร - กรณีส่งซื้อสินค้าจำนวนน้อยจะมีการชำระหนี้ทั้งหมดในวันที่ครบกำหนด - กรณีส่งซื้อสินค้าจำนวนมากจะมีการชำระหนี้เป็นงวด ๆ ไป - ทำการบันทึกรายการว่าจ่ายเงินไปเท่าไรและคงเหลือเงินที่ค้างชำระเท่าไร
รายงานที่ต้องการ - จัดพิมพ์รายงานตามรูปแบบที่ผู้บริหาร ต้องการ - ทำรายงานสรุปรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือน - ทำรายงานเกี่ยวกับการยกเลิกสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การขายสินค้า


2.4 ทบทวนและสรุปหัวเรื่อง ขอบเขต และเป้าหมาย(Objective review)
จากการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ต้นก็คือการทำความเข้าใจปัญหา และการหาสภาพความเป็นจริง ศึกษาข้อมูลและเอกสารเบื้องต้น จนถึงขั้นตอนการทำงาน ทำให้ผู้วิเคราะห์สรุปหัวเรื่อง ขอบเขตและเป้าหมาย โดยจะสรุปได้ดังนี้ จากข้อมูลที่ได้พัฒนามองเห็นลักษณะระบบอย่าง คร่าว ๆ และเข้าใจปัญหา สาเหตุปัญหา รวมทั้งการหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หลายทางมาก หัวเรื่องที่แท้จริงของปัญหาก็คือ การทำงานมีความล่าช้า เกิดความผิดพลาดในการทำบัญชี และการเงิน เพราะการจัดทำเอกสารส่วนมากจะทำโดยการเขียนด้วยมือ(ประมวลผลแบบใช้มือประมวลผล) จึงทำให้การทำงานช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ส่วน ขอบเขต และวัตถุประสงค์ไม่ได้เปลี่ยนแปลง เพราะว่าหัวเรื่องที่เป็นปัญหานั้น ทำให้ขอบเขตมีปัญหาที่ครอบคลุม ส่วนสิ่งที่คาดหวังหลังจากที่ได้รับการพัฒนายังเป็นเช่นเดิม ไม่จำเป็นต้องนำเอาขอบเขต และเป้าหมายมาเขียนใหม่ โดยที่เราต้องใช้ข้อมูลอันเดิมอ้างอิงอยู่

2.5 นำเสนอข้อสรุป วิธีการ เวลา ต้นทุน และผลตอบแทนของตัวเลือก (Option summary)
ปัญหาของงานต่าง ๆ จะต้องมีผลตอบแทนตามมาทีหลัง ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะได้มาจากการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยแก้ปัญหา ทางเราจึงวิเคราะห์ และหาทางเลือกให้ผู้บริหารของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ตัดสินใจว่าจะเลือกทางใด โดยมีเรื่องของ ข้อสรุป วิธีการ เวลา ต้นทุน และผลตอบแทนที่คาดจะทำให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจเลือกเอาว่าทางไหนจะดีโดยจะมีทางเลือกแยกเป็น 3 ทางเลือกคือ
ทางเลือกที่ 1
ปรับปรุงเฉพาะบุคลากรเท่านั้น โดยจะคัดเลือกพนักงานที่ดีที่สุดเข้ามาทำงาน การปรับปรุงบุคลากรคงเป็นการปรับปรุงให้พนักงานในร้านค้าทำงานได้ดีขึ้น และคัดพนักงานที่ทำงานเงียบร้อย ไว้ใจ ทำงานรวดเร็ว มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดี ในการทำเอกสารต่าง ๆ ต้องเรียบร้อย รัดกุม จ้างพนักงานมาตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเพิ่มอีกเท่าตัว มีการทำงานนอกเวลา
วิธีนี้สามารถแก้ปัญหาได้		5 %
ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้		30%
ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น		25%
เวลาที่ใช้ในการปรับปรุง 		1 เดือน
ต้นทุนรวม	 		50,000 บาทต่อปี

ข้อดีของทางเลือกที่ 1
1. มีบุคคลที่ไว้ใจได้
2. ค่าจ้างแรงงานเสียน้อย
3. ต้นทุนครั้งแรกเสียไม่มาก
ข้อเสียของทางเลือกที 2
1. ถ้าไม่รู้จักคนดีพออาจทำให้บริษัทขาดทุนได้
2. ตอนหลังไม่คุ้มกันทุนที่เสียไป
3. การทำงานของพนักงานอาจมีข้อมูลที่ผิดพลาด
4. ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ทางเลือกที่ 2
การปรับปรุงบุคลากร และซื้อคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงาน โดยจะปรับปรุงระบบบุคลากร โดยจ้างพนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น มาทำงานเพื่อลดปัญหาการทำงานล่าช้า และการทำงานที่ผิดพลาด นอกจากนี้ยังส่งพนักงานไปฝึกอบรม หรือจ้างให้พนักงานใหม่ที่มาทำงานทำการอบรบการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่พนักงานเดิม โดยมีคอมพิวเตอร์ที่ซื้อใหม่ มีเพียง 1 เครื่อง สาเหตุที่ซื้อมา 1 เครื่องเพราะทางร้านมีการทำงานไม่ค่อยมาก
	วิธีนี้สามารถแก้ปัญหาได้		50 %
	ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้		40 %
	ผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้		300,0000 บาทต่อปี
	ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น		40 %
	เวลาที่ใช้ในการปรับปรุง		45 วัน
	ต้นทุนรวม			100,000 บาทต่อปี

ข้อดีของทางเลือกนี้
1. ประหยัดเวลาในการเปลี่ยนระบบได้ง่าย
2. ขั้นตอนการทำงานไม่ต้องยุ่งยาก
3. การทำงานใช้เวลาไม่มาก
4. การใช้งานง่าย และสะดวก
ข้อเสียของทางเลือกนี้
1. ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น
2. การทำงานของพนักงานจะไม่รู้หน้าที่ที่จริง

ทางเลือกที่ 3
พัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ โดยจ้างบริษัทภายนอก จ้างจากบริษัท ทางสายไหม ที่มีความชำนาญมาวางระบบให้ โดยให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาศึกษางานต่าง ๆ โดยละเอียด ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบ ทำการศึกษาระบบเดิม ออกแบบระบบใหม่ พัฒนา และติดตั้งระบบใหม่คู่ขนานไปกับระบบเดิม อบรมการใช้งาน และมีคู่มือการใช้ให้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังจะจ้างบริษัทเป็นที่ปรึกษา Software และ Hardware เพราะอาจมีปัญหาในระหว่างการใช้งาน เมื่อเวลาได้ผ่านไป โดยจะให้พนักงานส่วนหนึ่งต้องไปเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ส่วนราคา Software ที่บริษัท ทางสายไหม รับวางระบบส่วนงานผลตอบแทน เป็นเงิน 80,000 บาท ส่วนราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ราคา 50,000 บาท
	
	วิธีนี้สามารถแก้ปัญหาได้		80 %
	ตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้		90 %
	ผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้		500,000 บาทต่อปี
	ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น		85 %
	ต้นทุนต่อปี			40,000 บาทต่อปี
	ต้นทุนรวม			100,000 บาท

ข้อดีของทางเลือกนี้
1. ลดจำนวนพนักงานที่ทำงาน
2. การทำงานมีการผิดพลาดน้อย
3. มีการทำงานที่ตรงตามความต้องการ
4. ประหยัดเวลาในการพัฒนาระบบ
5. การใช้งานง่ายขึ้น และก็สะดวก
6. ระบบที่ได้ตรงตามความต้องการของเรา
ข้อเสียทางเลือกนี้
1. มีค่าใช้จ่ายสูงในการพัฒนาระบบนี้
2. ถ้าโปรแกรมที่ใช้มีปัญหาทำให้เสียเวลาในการตามบริษัทที่ว่าจ้างมาทำงาน
3. ทำให้พนักงานเกลียดคร้านในการทำงาน
4. พนักงานอาจไม่รู้การใช้คอมพิวเตอร์ดีพอ

2.6 จัดทำเอกสารสรุปเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบใหม่ (Choosing summary)
จากการตัดสินใจทางเลือกของบริษัท บริษัทเลือกทางเลือกที่ 3 โดยมีบริษัท ทางสายไหมมาพัฒนาระบบให้ และก็รับข้อเสนอต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ
เดือนที่ 1 ทำการศึกษาปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้และศึกษาระบบงานเดิม
เดือนที่ 2 ออกแบบระบบงานใหม่ พัฒนาระบบงาน
เดือนที่ 3 พัฒนาระบบงานต่อให้ดีกว่าเดิม และทดสอบการทำงานของโปรแกรม
เดือนที่ 4 จัดทำเอกสารทั้งหมด ทำการติดตั้ง และฝึกอบรมวิธีการใช้ และทำการปรับปรุงเพิ่มเติมภายหลัง

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น
	
	ค่าใช้จ่ายในการวางระบบ		 30,000 บาท
	ค่าพัฒนาระบบ		150,000 บาท
	เครื่องสำรองไฟ	 	20,000 บาท
	เครื่องพรินเตอร์ 1 เครื่อง		 11,000 บาท
	โต๊ะคอมพิวเตอร์	 	 2,600 บาท
	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน	  3,000 บาท


ผู้ว่าจ้าง พัฒนาระบบ
บริษัท ทางสายไหม
ที่อยู่ ชั้น 3 กาดสวนแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร (053) 213452 ต่อ 35

ผู้ว่าจ้างให้พัฒนาระบบ
ศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต
ที่อยู่ ทางไปสถาบันราชภัฎ
โทร. (054) 221455

งานและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
คุณอโนทัย เรืองเดช ซึ่งเป็นผู้จัดการศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต
นางสาวรจนา ชุ่มมาลี เป็นฝ่ายพัฒนาระบบของศรีชุมซุปเปอร์มาร์เก็ต และรับผิดชอบในการพัฒนาระบบทั้งหมด

ข้อตกลงเบื้องต้น ที่ควรมีในระบบงาน
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
- การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทุกอย่างทำได้โดยง่าย
- นำข้อมูลเกี่ยวที่คิดว่าจะทำออกรายงานมาแสดงได้ทั้งจอภาพ และเครื่องพรินเตอร์
- รับข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
- รับข้อมูลเกี่ยวกับการรับสินค้าและคำนวณหาสินค้าค้างรับ
- เพิ่มจำนวนสินค้าคงเหลือถ้ามีการรับสินค้ามา
- ลดจำนวนสินค้าคงเหลือหากมีการขายสินค้า
- คำนวณยอดรวมเจ้าหนี้ แต่ละคน
- หากมีสินค้าขาดสามารถมีการเตือนให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สั่งซื้อสินค้าได้ทันที
- จัดทำตารางการส่งสินค้า

ข้อกำหนดเกี่ยวกับโปรแกรม
- มีการกำหนดสิทธิของผู้ใช้แต่ละคน
- สามารถเรียกข้อมูลคืนได้
- มี Help เบื้องต้นในการใช้โปรแกรม
- มีรายละเอียดของโปรแกรมและผู้พัฒนาระบบโปรแกรม
- มีการป้องกันผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีการใส่ user and password
- มีการใช้ Function ต่าง ๆ ช่วยในการทำงาน
- รายงานทุกรายงานสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพรินเตอร์ได้
- ทุกรายงานต้องมีข้อมูลของร้าน

รายงานที่ได้จากระบบ
- รายงานข้อมูลผู้ส่งสินค้าของร้าน
- รายงานข้อมูลพนักงาน
- รายงานเบื้องต้นขายสินค้า
- รายงานการสั่งซื้อสินค้า ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี
- รายงานการรับสินค้า ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี
- รายงานสินค้างค้างรับ
- รายงานการขายสินค้า เป็นวัน เป็นเดือน ประจำปี
- รายงานการรับคืน ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี
- รายงานหนี้สินของร้าน
- รายงานสินค้าคงเหลือปัจจุบัน
- รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
- รายงานการเบิกค่าใช้จ่ายพนักงาน
- รายงานเงินเดือนของพนักงาน
- รายงานที่เป็นสลิปของเงินเดือนพนักงาน

เอกสารที่ประกอบการจัดทำระบบ
1. คู่มือการใช้โปรแกรม
2. คู่มือบำรุงรักษา การสำรองข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย
3. คู่มือการพัฒนาระบบ สำหรับผู้พัฒนาโปรแกรม
4. คู่มือการฝึกอบรม
5. คู่มือสรุปงานในระบบ การนำไปใช้ และ ข้อตกลง

<กลับหน้าจอหลัก>